Absztraktok és tanulmányok formázási követelményei

A kivonatok formai követelményei: Microsoft Word dokumentum, A/4-es formátum, 2,5 cm margó, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, szimpla sorközök, legfeljebb fél oldalas terjedelem. A tanulmány minden szerzőjének a teljes nevét (az előadóét aláhúzva) és elérhetőségét (intézmény, tanszék, email) tüntessék fel! A kivonatokat a foldrajzkonf2018@gmail.com címre várjuk 2018. szeptember 1-ig.

Kérjük a kedves szerzőket, hogy a tanulmányokat a következő feltételek szerint szíveskedjenek előkészíteni és egy tömörített fájlban (zip; rar) elküldeni ugyancsak a foldrajzkonf2018@gmail.com címre 2018. szeptember 15-ig:

 • Tömörített fájl neve: [szerzo_neve]_MFK2018.zip / [szerzo_neve]_MFK2018.rar
 • A kéziratok szövege ne tartalmazzon formázást, sem elválasztást!
 • A cikkek hossza ábrákkal együtt max. 6 db B5-ös oldal lehet (kb. 12-13 ezer karakter).
 • Az illusztrációkat külön képfájlokként (jpg; tif), ha indokolt színes formában, megfelelő felbontásban (min. 200 dpi) kérjük csatolni (az ábrák minőségéért a szerzők a felelősek).

Cikkek szerkezeti és tartalmi követelményei:

 • Cím;
 • Szerzők felsorolása: Szerző1 – Szerző2;
 • Beosztás, munkahely, intézmény, e-mail cím;
 • Absztrakt (maximum 900 karakter szóközökkel együtt);
 • Bevezetés;
 • Anyag és módszer;
 • Eredmények;
 • Konklúzió (igény szerint);
 • Köszönetnyilvánítás (ha szükséges);
 • Felhasznált irodalom.

Ábrák

 • Az ábrákat külön fájlokban kérjük csatolni.
 • A fájlok neve az ábra sorszámát jelölje: fig1.jpg; fig2.jpg.
 • Az illusztrációk lehetnek színesek.
 • A jelmagyarázat legyen jól olvasható.
 • Javasolt a 300 dpi, de az ábrák minőségéért a szerzők a felelősek.
 • Az ábrák javasolt helyét kérjük, hogy tüntessék fel a kéziratban az ábraaláírás beszúrásával, alatta és fölötte egy-egy üres sor kihagyásával.
 • Ábraaláírások formátuma:
  1. ábra A mintaterület elhelyezkedése
 • Az ábrákra a szövegben számozottan hivatkozzanak.
  Az 1. ábrán látható, hogy…
  A vizsgálathoz 36 db terepi mintát gyűjtöttünk egyenletes eloszlásban (2. ábra).

Táblázatok

 • A táblázatokat külön fájlokban kérjük csatolni.
 • A táblázatok és az ábrák külön számozva szerepeljenek.
 • Az táblázatok javasolt helyét kérjük, hogy tüntessék fel a kéziratban az táblázat címe beszúrásával, alatta és fölötte egy-egy üres sor kihagyásával.
 • A táblázatok formázása legyen egyszerű, rácsos.
 • Releváns adatok kiemelése félkövér betűtípussal történjen.
 • A táblázatokra a szövegben számozottan hivatkozzanak.
  A 3. táblázat mutatja a...
  A legnagyobb értéket (3. táblázat) a C mintavételi pontban mértük.
 • Táblázatok címe a táblázatok fölött helyezkedjen el.
 • Sample table

Felhasznált irodalmak

  A szövegközi hivatkozásokat zárójelben kérjük feltüntetni a következők szerint:
 • (Nagy 2013), vagy (Gao 1996);
 • Két szerző esetén: (Kiss – Nagy 1997);
 • Három, vagy több szerző esetén: (Szabó et al. 2007; Kiss et al. 2017);
 • Több referencia ugyanabból az évből: (Szabó et al. 2007a; Szabó et al. 2007b);
 • Ha egy helyen több műre történik hivatkozás, előbb időrendi, majd betűrendi sorrendet kövessenek.
 • Internetes források: (Internet1)

 • A hivatkozott irodalmak a cikk végén, szerzők szerinti alfabetikus sorrendben, az összes szerző feltüntetésével szerepeljenek.
 • Folyóiratban megjelent tanulmányok:
  Szabó J. – Jakab G. (2013): Vízmosások területi eloszlása a lejtőszög és a kitettség függvényében a Medves-vidéken és a Völgységben. Földrajzi Közlemények, 137(4), pp. 333–343.
 • Könyv:
  Enyedi Gy. (2012): Városi világ. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Könyvben/tanulmánykötetben megjelent fejezet:
  Makra L. – Gál A. – Vitányi B. (2006): A parlagfű koncentráció és a meteorológiai elemek kapcsolata Szegeden. In: Kókai S. (szerk.) Földrajz és turizmus, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 233–248.
 • Előadások:
  Kimerling, J. (2008): Dotting the Dot Map, California, Prezentation. URL: http://downloads2.esri.com/MappingCenter2007/resources/presentations/Kimerling_2008_UR_Colloquium.pdf Letöltés időpontja: 2016. január.
 • Internetes források – ezeket a hivatkozásokat külön, Internetes források címmel különítsék el:
  Internet1 – http://www.vgrdl.de/Arbeitskreis_VGR/tbls/tab.asp?lang=de-DE&tbl=tab14, Letöltés ideje: 2014. február.

A publikálatlan eredmények és személyes közlések ne szerepeljenek az irodalomjegyzékben, de megemlíthetők a szövegben. Ügyeljenek arra, hogy valamennyi szövegközi hivatkozás megjelenjen az irodalomjegyzékben.

Köszönjük, hogy a követelmények betartásával segíti munkánkat!

‒ a szervezők ‒